Astec MP1-2Q-2U-2U-00 modular Power Supply | Embedded Cpu Boards
search
  • Astec MP1-2Q-2U-2U-00 modular Power Supply | Embedded Cpu Boards

MP1-2Q-2U-2U-00

Astec MP1-2Q-2U-2U-00 73-690-0024 modular Power Supply | Input Voltage 100~240V; 15A | Output Volatge V1:24V/15A; V2:36V/10A; V3:36V/10A, 50/60/400Hz | 1000 Watts

Astec